The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Toti studentii ETc au obligatia ca inaintea prezentarii la primul laborator din fiecre an scolar sa efectueze instructajul de protectia muncii.
Arondarea se face astfel:


Departamentul EA – Anii III EA, IV EA si I, II, III si IV E – Tehn. Traian Mierlut


Departamentul TC – Anii III TST,  IV TST , I si II  Master – As.ing. Andy Vesa


Departamentul MEO – Anii I si II ETC – As.ing. Adrian Mihaiuti


CSID – Anii I, II, III si IV ID- Tataiana TernauciucMaterialul studiat se gaseste aici.