The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Specialități electrice au fost cuprinse în planul de învățământ al secției „Electro-mecanică“ a Școlii Politehnice din Timișoara, încă de la înființarea acesteia în anul 1920. În anul 1933, numita secție s-a transformat în „Facultatea de Electromecanică“. Anul 1948 marchează o etapă importantă în devenirea învățământului superior timișorean prin trans-formarea Școlii Politehnice într-un Institut Politehnic cu patru facultăți: Electrotehnică, Mecanică, Construcții și Chimie Industrială. Creșterea interesului pentru domeniul electronic este probată, între altele, de înființarea în anul universitar 1964/1965 a unei grupe de specializare în calculatoare electronice.

Cu ocazia semicentenarului Școlii Politehnice, sărbătorit în anul 1970, Institutului Politehnic din Timișoara i s-a atribuit numele unei personalități emblematică pentru vocația tehnică a Banatului: Traian Vuia. În același an, ia ființă în cadrul Facultății de Electrotehnică o secție de electronică susținută de așa-numita „Catedră de Electronică Aplicată“. În următoarele două decenii, specializarea în domeniul electronic (prima de acest profil din provincie) a cunoscut o dezvoltare continuă, inclusiv prin intrarea în funcțiune a noii clădiri a Facultății de Electrotehnică, odată cu anul universitar 1975/1976. Cadrele didactice dedicate specializării numită de acum „Electronică și telecomunicații“, s-au dăruit pentru auto-perfecționare, elaborarea de materiale didactice și cărți de specialitate, înființarea și dotarea unor laboratoare didactice și de cercetare precum și obținerii unor rezultate remarcabile în domenii de vârf (prelucrarea semnalelor și imaginilor, roboți industriali, aparatură electronică medicală). Astfel s-a ajuns ca în anul 1990 Catedra de Electronică Aplicată să dispună de 25 de laboratoare didactice și 4 laboratoare de cercetare iar dintre cadrele didactice ale departamentului, 24 să aibă titlul de doctor-inginer (În Anexă sunt enumerate 22 de teze de doctorat elaborate înainte de anul 1989, în domeniile electronicii, telecomunicațiilor sau în arii conexe). Alți 5 tineri asistenți erau înscriși la doctorat. În aceste condiții, catedra asigura formarea în domeniile electronicii și telecomunicațiilor a peste 1000 de studenți încadrați la învățământul de zi sau seral.

Condițiile privind cadrele didactice, tehnice și administrative fiind îndeplinite, existența unei baze materiale adecvate precum și perspectiva creșterii necesarului de specialiști în domeniile electronicii și telecomunicațiilor, au condus la transformarea Catedrei de Electronică Aplicată în Facultatea de Electronică și Telecomunicații (ETc). Înființarea noii facultăți s-a făcut în baza Ordinului Ministerului Învățământului Nr. 26692 / 03.02.1990, cu aprobarea Senatului și prin decizia rectorului Institutului Politehnic „Traian Vuia“ din Timișoara. În Facultatea de Electronică și Telecomunicații au funcționat trei subdiviziuni: Catedra de Electronică Aplicată, Catedra de Măsuri și Electronică Optică precum și Catedra de Telecomunicații.

Având în vedere dinamica domeniului și adaptarea continuă a specializărilor și programelor de studii universitare la cerințele mediului economic, prin Hotărârea de Guvern Nr. 140 / 16.03.2017, noua denumire a instituției noastre de învățământ este „Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale“. În cadrul ei sunt acreditate următoarele programe de studii în forma de învățământ cu frecvență (IF): Electronică Aplicată (în limba română), Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (în limbile română și engleză). Specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații este prevăzută și în forma de învățământ la distanță (ID).

ANEXĂ

Dintre cadrele didactice ale Catedrei de Electronică Aplicată, primul titlu de doctor-inginer a fost obținut de profesorul Tiberiu Mureșan în anul 1963, la Școala Tehnică Superioară din Brno, Cehoslovacia, cu tema „Concepția și realizarea unor comparatoare tranzistorizate cu timp de răspuns redus“.

 

Autorul tezei Titlul tezei de doctorat Conducătorul
științific
Anul
susținerii
1. Pop Eugen Posibilitatea de utilizare a unor efecte electrooptice în tehnica măsurătorilor și a elementelor logice Alexandru Rogojan 1970
2. Hoffman Iosif Comanda cu ajutorul calculatoarelor a unor sisteme liniare stohastice cu aplicații în energetică  Alexandru Rogojan 1973 
 3. Ciugudean Mircea Algoritmi și structuri logice celulare de generare a logaritmilor și antilogaritmilor binari pentru dispozitive aritmetice cu virgulă mobilă   Alexandru Rogojan  1976
 4. Petriu Emil  Contribuții la îmbunătățirea mijloacelor de măsurare corelativă  Pop Eugen  1978
 5. Naforniță Ioan  Contribuții la măsurarea numerică a puterii și energiei active  Pop Eugen  1980
 6. Ciocloda Gheorghe  Contribuții privind măsurarea și prelucrarea potențialelor biologice prin analiza automată a tulburărilor de ritm cardiac   Pop Eugen  1981
 7. Popescu Viorel  Modelul activității electrice a inimii și utilizarea lui la interpretarea semnalului electrocardiografic măsurat  Pop Eugen  1981
 8. Tănase Mihail  Studiul convertoarelor magnetooptice de curent. Îmbunătățirea performanțelor traductorului primar  Pop Eugen  1981
 9. Tiponuț Virgil  Studii privind aplicarea eșantionării la aparatele de măsurat  Pop Eugen  1981
10. Harea Vladimir Posibilități de mărire a preciziei la conversia analog-numerică  Pop Eugen 1983
11. Naforniță Miranda Contribuții la măsurarea numerică a puterii reactive în regim periodic nesinusoidal Pop Eugen 1983
12. Dancău Marian Probleme ale testării industriale a unităților de memorie RAM cu circuite integrate Pop Eugen 1983
13. Oteșteanu Marius Posibilități de implementare a microprocesoarelor în testarea industrială a contoarelor de energie Pop Eugen 1983
14. Toma Liviu Contribuții la metodele de analiză spectrală Pop Eugen 1984
15. Breabăn Florin Contribuții la măsurarea distanței cu laser Pop Eugen 1985
16. Ignea Alimpie Contribuții la calibrarea traductoarelor de măsură cu ultrasunete folosind metoda autoreciprocității în impuls Pop Eugen 1986
17. Jiveț Ioan Sisteme și metode pentru programarea prin instruire a roboților industriali Mureșan Tiberiu 1986
18. Gui Vasile Studiul redării optimale a imaginilor prin prelucrarea numerică a semnalului video Pop Eugen 1987
19. Ionel Sabin Contribuții la analiza de corelație a proceselor electrice nestaționare Șora Constantin 1987
20. Stoiciu Dan Măsurări în regim tranzitoriu în sisteme energetice Pop Eugen 1987
21. Mârza Eugen Asupra posibilității de generare a unor semnale cu formă programată prin metode de conversie analog-numerică Pop Eugen 1988
22. Câmpeanu Andrei Contribuții la detecția și localizarea evenimentelor de emisie acustică Mureșan Tiberiu 1988